Uslovi korišćenja aplikacije GOLUB TAXI

1. Predmet i primena

1.1. Ovi Uslovi korišćenja regulišu uslove korišćenja aplikacije GOLUB TAXI (U daljem tekstu: APLIKACIJA) i pružanja Aplikacije od strane Bedem prevoz d.o.o Pančevo (U daljem tekstu: Bedem prevoz) fizičkim licima korisnicima aplikacije (U daljem tekstu: Korisnik/ci).

1.2. Uslovi korišćenja su obavezujući za Bedem prevoz i Korisnike i primenjivaće se na sve odnose između njih u vezi korišćenja Aplikacije, izuzev ako drugačije nije ugovoreno između Bedem prevoza i Korisnika.

1.3. Bedem prevoz ima pravo da izmeni Uslove korišćenja. Sve izmene će biti objavljene na internet stranici www.bedemprevoz.com i biće obavezujuće za Bedem prevoz i Korisnike po isteku 30 (trideset) dana nakon objavljivanja na pomenutoj internet stranici. U slučaju izmene Uslova korišćenja, Korisnik ima pravo da deaktivira Aplikaciju.

2. Opis Aplikacije

2.1. Aplikacija je internet servis koji omogućava Korisniku da besplatno naruči uslugu taxi prevoza. Aplikacija je podržana na mobilnoj platformi Android (4.0 i više) operativnog sistema. Korisniku je omogućeno da napomenom obavesti ili traži dodatak na postojeću uslogu (vozilo za osobe sa invaliditetom, prevoz kućnih ljubimaca…).

2.2. Za korišćenje Aplikacije u mobilnom telefonu ili tabletu, Korisnik mora biti povezan sa WiFi mrežom ili mrežom za prenos podataka.

2.3. Korisnik može primati nove verzije Aplikacije automatski, ukoliko Korisnik podesi svoj uređaj za automatski prijem novih verzija Aplikacije.

2.4. Cena Aplikacije i komercijalni uslovi korišćenja Aplikacije, su besplatni.

3. Pružanje Aplikacije od strane Bedem prevoza

3.1. Bedem prevoz će pružati Aplikaciju na osnovu ugovora zaključenog između Bedem prevoza i Taxi Navigatora.

3.2. Aktivacijom Aplikacije, kako je opisano u poglavlju 4. ovih Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan:  Da Bedem prevoz može angažovati treća fizička i/ili pravna lica u cilju omogućavanje pružanja Aplikacije Korisniku;

3.3. Korisnik prihvatanjem ovih uslova potvrđuje da je obavešten da Bedem prevoz ne odgovara za funkcionalnosti Aplikacije.

3.4. Korisnik preuzima aplikaciju i registruje nalog. Tek nakon registracije Korisniku će biti omogućeno da poruči taxi, kako je navedeno u prethodnom članu.

4. Aktivacija/Deaktivacija Aplikacije

4.1. Korisnik aktivira Aplikaciju na sledeći način: da bi aktivirao Aplikaciju Korisnik mora prihvatiti ove Uslove korišćenja. Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja Korisnik će biti preusmeren na Google play prodavnicu i mora prihvatiti Uslove korišćenja Aplikacije i politiku privatnosti kako bi aktivirao Aplikaciju.

4.2. Za aktivaciju Aplikacije Korisnik koristi: korisničko ime (e-mail adresu), lozinku i broj mobilnog telefona Korisnika. Korisnik prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i dokumenata navedenih u prethodnom članu potvrđuje da je upoznat i saglasan:  da je Bedem prevoz rukovalac podacima koje prikuplja od Korisnika u vezi pružanja Aplikacije  da Korisnik podatke navedene u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja dostavlja i čini dostupnim i Bedem prevozu i Taxi Navigatoru i da u odnosu na navedene podatke i Bedem prevoz i Taxi Navigator imaju poziciju rukovaoca podacima;  da Bedem prevoz i Taxi Navigator mogu koristiti podatke navedene u ovom članu u svrhu pružanja Aplikacije  da Bedem prevoz i Taxi Navigator mogu dostaviti podatke navedene u ovom članu licima koja su angažovana za pružanje Aplikacije isključivo u svrhu i u meri u kojoj je to potrebno za pružanje Aplikacije, u kom slučaju ta lica imaju poziciju obrađivača podataka.

4.3. Korisnik je obavezan da pruži tačne, kompletne i jasne informacije za aktivaciju Aplikacije, a koje su neophodne za aktivaciju iste.

4.4. Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje korisničko ime i lozinku i da odmah obavesti Bedem prevoz o svakoj neovlašćenoj upotrebi Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.

4.5. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Korisnik nije ovlašćen da otkriva svoju lozinku trećim licima. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmeni lozinku.

4.6. Korisniku je posebno zabranjeno:  da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namerom da se predstavi kao ta osoba;  da koristi ime nad kojim je titular prava neko treće lice;  da koristi identitet Bedem prevoza po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimerenim;  da šalje netaćne i lažne informacije prilikom naručivanja taxi-ja.

4.7. Korisnik može deaktivirati Aplikaciju u svakom trenutku.

4.8. Bedem prevoz moze deaktivirati Aplikaciju ukoliko Korisnik postupa suprotno Opštim uslovima, ovim Uslovima korišćenja, dokumentima navedenim u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja i/ili zakonima. U ovom slučaju Bedem prevoz će suspendovati Korisnika i/ili deaktivirati Aplikaciju u skladu sa Opštim uslovima i dokumentima navedenim u članu 4.2. ovih Uslova korišćenja. Bedem prevoz će ponovo aktivirati Aplikaciju na način i pod uslovima predviđenim Opštim uslovima i/ili dokumentima iz člana 4.2. ovih Uslova korišćenja.

4.9. Bedem prevoz može deaktivirati Aplikaciju u slučaju prestanka Ugovora između Bedem prevoza i Taxi Navigatora. Bedem prevoz će o navedenom prestanku Ugovora obavestiti Korisnike.

4.10. Odredbe člana 4.10. ovih Uslova korišćenja primenjivaće se i u slučaju prestanka ugovornog odnosa između Bedem prevoza i Korisnika, osim odredbi koje se odnose na korišćenje ličnih podataka Korisnika od strane Bedema u odnosu na koje će se primenjivati odredbe Opštih uslova i relevantnih zakona.

5.Privatnost i bezbednost

5.1. Korisnik na svoj rizik i odgovornost može omogućiti pristup trećim licima Aplikaciji. Svaka upotreba ili korišćenje bilo kog sadržaja ili materijala pohranjenog preko Aplikacije ili pribavljenog od strane Korisnika putem Aplikacije je na sopstveni rizik Korisnika. Ni pod kojim uslovima Bedem prevoz i Taxi Navigatora ili treća lica angažovana od strane Bedem prevoza radi pružanja Aplikacije, neće biti odgovorni ni u kom slučaju za Aplikacije uključujući ali ne ograničavajući se na greške ili nedostatke Aplikacije, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja nastane kao rezultat korišćenja Aplikacije generisanog ili učinjenog dostupnim putem Servisa.

5.2. Korisnik je saglasan da Bedem prevoz može koristiti lične podatke Korisnika i koristiti ih za pripremu i pružanje analiza u vezi unapređenja Aplikacije.

5.3. Sadržaj koji Korisnik dostavlja ili prima putem Aplikacije biće memorisan sigurno.

5.4. Ukoliko Korisnik proda ili na drugi način preda svoj mobilni telefon trećim stranama, Korisnik bi trebalo da deinstalira Aplikaciju i resetuje svoj mobilni telefon na fabrička podešavanja. Resetovanjem na fabrička podešavanja Korisnik izbegava da Aplikacija postane dostupan tim trećim stranama.

6.Prava u vezi sadržaja

6.1.Bedem prevoz poštuje Korisnikova prava na privatnost i Bedem prevoz, Taxi Navigator ili treća lica angažovana na pružanju Aplikacije, nemaju pristup sadržini Aplikacije, izuzev na zahtev suda ili drugih nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom.

6.2. Bedem prevoz daje Korisniku ličnu, ograničenu, oslobođenu naknade, neprenosivu i neeksluzivnu licencu da koristi Aplikaciju za ličnu upotrebu Korisnika.

6.3. Korisnik je isključivo odgovoran da sadržaj u Aplikaciji nije uvredljiv, da ne podstrekava druge na vršenje krivičnih dela, ohrabruje i/ili podržava diskriminaciju ili dovođenje u neravnopravan položaj na osnovu rase, boje kože, pola, religije, etničke pripadnosti, nacionalne ili druge pripadnosti.

7. Ograničenje u vezi Sadržaja i korišćenje Aplikacije

7.1. Korisnik neće preduzimati radnje koje su zabranjene i koje su predviđene kao zabranjene Opštim uslovima i ovim Uslovima korišćenja.

7.2. Aplikacija je samo za legitimnu individualnu upotrebu.

7.3. Ukoliko Korisnik postupa suprotno odredbama ovih Uslova korišćenja i/ili odredbama Opštih uslova, Bedem prevoz je ovlašćen da onemogući Korisniku korišćenje Aplikacije i/ili pozivanje taxi-ja putem SIM kartice, privremeno ili trajno u skladu sa procedurom koja je predviđena Opštim uslovima.